Steun ons en help Nederland vooruit

Onze 10 speerpunten voor de verkiezingen

1. Kansen voor iedereen: meerdere excellente scholen en geen enkele zwakke school

 • D66 is tevreden met het basisniveau van de scholen in ’s-Hertogenbosch. Op dit moment heeft ’s-Hertogenbosch slechts één excellente basisschool, BBS De Haren. D66 wil graag dat scholen uitblinken om daarmee ook hun leerlingen de kans te bieden om uit te blinken. De gemeente gaat dan ook in gesprek met scholen om hen te stimuleren voor het predicaat excellent op te gaan.

2. We versnellen de energietransitie door aanleg van zonneweides en alleen nog (aard)gasloos te bouwen

 • In de woningbouw wordt bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten als norm gehanteerd: minimaal energieneutraal (= EPC=0).
 • De gemeente biedt ruimte voor de ontwikkeling van duurzame energie en versimpelde regels voor het nemen van energiemaatregelen in en om het huis.
 • De gemeente faciliteert actief de doorbraak van elektrisch rijden. Ook het College van B&W gaat elektrisch rijden.

3. Goede zorg, ouderen moeten zo lang mogelijk in eigen huis of wijk gezond oud kunnen worden

 • D66 wil in de wijken en buurten actief bevorderen dat er wooncomplexen komen voor ouderen die zelfstandig wonen, zodat ouderen binnen hun sociale omgeving kunnen verhuizen naar een passende woning. Daarnaast willen we per wijk in samenspraak met de woningcorporaties en zorginstellingen inventariseren wat de (toekomstige) woonbehoefte voor ouderen eisen welke aanpassingen (verbouwing en/of nieuwbouw) noodzakelijk is.

4. Meer vrije huur sectorwoningen bouwen voor mensen met een middeninkomen die nu tussen wal en schip vallen

 • Starters op de woningmarkt en mensen met modaal inkomen komen bijna niet aan een woning. De huurmarkt zit eveneens op slot. Daarom is D66 voorstander van een vraaggerichte woningmarkt waarin minimaal 25% van de woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen en minimaal 25% bestaat uit middelhoge vrije sectorhuur. D66 wil in het gemeentelijk woningbouwprogramma op wijkniveau een qoutum (de ‘Bossche Mix’) opnemen voor de hiervoor genoemde twee type huurwoningen en koopwoningen.

5. Meer flexibele en betaalbare huisvesting voor startende ondernemers en ZZP’ers

 • Hoe verder we buiten het centrum van onze gemeente komen, hoe minder mogelijkheden hiervoor nu beschikbaar zijn. D66 pleit ervoor meer (verzamel-)werkplekken en studio’s in de wijken, dorpen en buitengebieden te creëren. Dit kan in leegstaande kantoor- en bedrijfspanden, maar ook in leegstaande panden met een agrarische bestemming.

6. We richten de blik minder naar binnen en meer naar buiten: een sterk ‘s-Hertogenbosch in een sterke regio, Nederland en Europa

 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch telt in toenemende mate inwoners, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties die ook buiten de grenzen van Nederland actief zijn. D66 wil dat de gemeente pro-actief inspeelt op de ontwikkelingen van globalisering en Europese eenwording. Die bieden onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke- en kennisinstellingen immers grote kansen, waarbij de lokale overheid een faciliterende rol kan spelen. De gemeente moet zich beter profileren als Europese stad. Dit is noodzakelijk in een globaliserende samenleving.

7. De Onderwijsboulevard wordt een groene Onderwijscampus

 • Het gedeelte van de Onderwijsboulevard voor Avans Hogeschool wordt wat D66 betreft een gebied enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers (met eventueel een busbaan). Momenteel wordt de Onderwijsboulevard gebruikt als doorstroomas, wat leidt tot files en (te) hard rijden. De straat dient daarom heringericht te worden tot een groene boulevard aansluitend aan het Westerpark en passend bij de vele onderwijsinstellingen die hier gevestigd zijn. Deze maatregelen vinden plaats in samenspraak met de omgeving om die bereikbaar te houden.

8. Er komen nieuwe gratis bewaakte fietsenstallingen op het GZG-terrein, Centrum Rosmalen en Westzijde CS

 • D66 wil de capaciteit van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad uitbreiden en wil dat ook in het centrum van Rosmalen een gratis bewaakte fietsenstalling komt.
 • D66 wil een ondergrondse fietsenstalling aan de westzijde van het centraal station.
 • Op dit moment staan de twee bovengrondse fietsenstalling dagelijks vol en is een uitbreiding van de stallingscapaciteit aan de westzijde van het centraal station (Paleiskwartier) hard nodig. D66 wil een permanente ondergrondse oplossing hiervoor.

9. De Tramkade wordt een permanente culturele hotspot

 • D66 wil dat de Tramkade een blijvende permanente proeftuin wordt voor allerlei culturele activiteiten.
 • De Tramkade moet wel als integraal deel van de Spoorzone gezien worden. D66 wil de openbare ruimte in De Tramkade groener en autoluw maken en ruimte bieden aan experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses, in dit gebied.

10. Vluchtelingen krijgen taalles vanaf dag één

 • D66 wil ook in ’s-Hertogenbosch dat nieuwkomers vanaf dag één taallessen krijgen.De gemeente moet daarin de lead nemen. Het beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk om te kunnen meedoen in de samenleving. Taalbeheersing versnelt de integratie.