Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juni 2018

Bijdrage D66 debat over bestuursakkoord

Fractievoorzitter van D66, René van den Kerkhof, sprak de volgende tekst uit tijdens de behandeling van het bestuursakkoord #073 #samen #duurzaam #vernieuwend op 6 juni j.l. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter, voor ons ligt een progressief bestuursakkoord. Een akkoord vanuit het midden. Het groenste akkoord ooit in onze gemeente. Een akkoord waar voor sommige partijen wellicht geen één rode draad in te vinden is. En dat kan kloppen. Er lopen namelijk drie groene draden dwars door dit akkoord. Drie groene draden, dat is niet alleen ‘vernieuwend’, dat is ook ‘duurzaam’ en dat alles gaan we vooral ‘samen’ verwezenlijken. Samen met inwoners, bedrijven, instanties en partijen in deze raad.

Voorzitter, door dit akkoord wordt er een wezenlijke versnelling gegeven aan de duurzaamheidstransitie, zowel in CO2-reductie als klimaatadaptatie. Zo gaan we in gesprek over het plan van windmolens op agrarische percelen in de Rosmalense polder, wordt een deel van de Onderwijsboulevard omgevormd tot een Groene Onderwijscampus en zetten we in op een verdubbeling van het aantal bomen dat deze periode wordt aangeplant. Het Zuid-Willemspark is één van die plekken waar de vergroening gaat toeslaan. Een park waar recreatie, toerisme en natuur versterkt gaan worden.

Die verduurzaming staat ook centraal in de woningbouwopgave waar we als gemeente voor staan. Door vooruit te lopen op de landelijke normen voor nieuwbouw, zet deze coalitie duidelijk in op het wonen van de toekomst. Nul-op-de-Meter woningen zullen vanaf 2020 dan ook eerder de regel dan de uitzondering zijn. Door onder meer aardgasvrije wijken aan te wijzen en te streven naar een klimaatneutrale woonwijk, gaan we als gemeente behoren tot de koplopers op het gebied van duurzame woningbouw. Die nieuwe woningen worden zoveel mogelijk binnen de bestaande komgrenzen gerealiseerd, de dorpen uitgezonderd. Dat betekent ook meer bouwen in de hoogte in de randen van de brede binnenstad. Ja, de ‘brede binnenstad’. Dat is meer dan enkel de historische binnenstad. Deze coalitie onderschrijft dat de gehele Spoorzone deel uitmaakt van de binnenstad. Dat is een historische stap te noemen!

Voorzitter, het eerlijke verhaal is dat door de krappe arbeidsmarkt onze woningbouwambities onder druk staan. Er is namelijk een groot tekort aan goedgeschoold personeel in onder meer de bouw. De inzet van D66 was dan ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs om de krapte in sommige bedrijfstakken en de werkdruk op de werkvloer weg te nemen. Het aansluiten van het onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt staat daarom centraal in het akkoord. We zetten het onderwijsinnovatiefonds onverminderd voort, we intensiveren de aanpak van taalachterstanden en laaggeletterdheid en maken ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker voor studenten en starters door goede huisvesting en meer ruimte voor festivals.

Voorzitter, in dit bestuursakkoord wordt de focus rondom zorg duidelijk verlegd naar positieve gezondheid. Door meer te kijken naar wat mensen nog wel kunnen en dat wat ze vitaal houdt, i.p.v. enkel zorg te bieden aan dat wat men niet meer kan, ontstaat er meer ruimte voor een integrale benadering en preventie. Vanuit die visie wordt de transformatie in het sociaal domein verder vormgegeven. Door extra investeringen worden de wachtlijsten in de jeugdzorg aangepakt, bieden we extra ondersteuning aan mantelzorgers en wordt de zorg dichter, kleinschaliger, georganiseerd in de wijken en dorpen. Met positieve gezondheid bedoelen we óók dat we inwoners stimuleren meer te bewegen en daarvoor hoef je niet per se lid te worden van een sportvereniging. We willen dit ook bevorderen door aanpassingen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in onze parken.

Voorzitter, de luchtkwaliteit in ’s-Hertogenbosch is op sommige plekken onder de maat. Aansluitend bij de visie vanuit positieve gezondheid staat schone lucht nu ook echt centraal. Daarbij hoort een autoluwe binnenstad en maatregelen voor schone en slimme bevoorrading. Door de 30 kilometer/uur binnenstadsring versneld te realiseren, een emissieloos bevoorradingssysteem in te voeren, permanente transferia te realiseren en differentiatie van de parkeertarieven wordt de autoluwe binnenstad deze periode versneld verder gebracht. Ook onderschrijven de partijen het belang van het op termijn realiseren van Station Maaspoort, het verbeteren van de ov-verbindingen naar wijken en dorpen en het aanleggen van nieuwe fietssnelwegen. Voor de automobilist verdubbelen we deze periode het aantal oplaadpunten in onze gemeente.

Voorzitter, alle partijen onderschrijven het belang van een rijk cultuuraanbod in onze stad. ’s-Hertogenbosch als ‘De Cultuurstad van het Zuiden’ op de kaart gaan zetten is de uitdaging die we samen met het culturele veld aangaan. Dit doen we door twee belangrijke cultuurprojecten deze periode te voltooien. Het nieuwe theater aan de Parade met twee zalen. Én de Bibliotheek, Muzerije en Babel samen in één organisatie binnen de, in gebruik zijnde, panden. We zetten verder in op de doorontwikkeling van de Tramkade tot een culturele hotspot. We stellen geld beschikbaar voor culturele fondsen zodat ons culturele aanbod landelijk onderscheidend zal blijven en we zetten een lokale omroep mét regionale allure voort.

Voorzitter, de afspraken in het bestuursakkoord ademen een sociaalliberale koers, waar D66 trots op is. Dat betekent dat het niet allemaal is dichtgetimmerd, maar juist dat we op een vernieuwende manier gaan samenwerken. Samen met bewoners werken we een Bosch Model voor participatie uit. En kijken we deze periode ook verder over de grenzen heen. Om nog meer gebruik te maken van de ruimte die Europese fondsen bieden, breiden we de lobbycapaciteit uit.

Tot slot voorzitter, alle vijf de coalitiepartijen onderstrepen dat ‘durven falen’ de sleutel is tot succesvol innoveren. Zij aanvaarden ook de risico’s daarvan. Ik ben trots op die vernieuwende manier van denken en de ambities uit het akkoord die we samen met onze inwoners, ondernemers, instanties en alle partijen uit deze raad willen gaan verwezenlijken! Ik nodig partijen in deze raad dan ook uit om samen, vanuit de richtingwijzers in dit akkoord, te werken aan een duurzaam en vernieuwend #073!”