Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 oktober 2018

Boschwijzer

In maart 2017 stemde D66 in met het realiseren van het project Boschwijzer. Het project waar inwoners alle relevante informatie kunnen vinden over jeugdzorg, participatie en Wmo, leerplicht, schoolverlaters, passend onderwijs, leerlingenvervoer, bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidszorg. Om meerdere redenen moet nu worden teruggekomen op de ambitie om zes wijkpleinen in de gemeente op te richten. D66 stemde in de raadsvergadering van 9 oktober jl. in met het continueren van Boschwijzer in een afgeslankte vorm.

“Vanaf het begin was al duidelijk dat dit een zeer ambitieuze en complexe operatie zou worden, met veel financiële en personele consequenties. Al gauw bleek dat er veranderingen optraden in de omgeving van het project: het aantal hulpvragen en de complexiteit ervan werd groter, waardoor de werkdruk en de wachttijden toenamen; bijdragen van derden verminderden; er ontstonden dekkingsproblemen en tekorten op de budgetten” aldus raadslid Annemarie Hoog Antink. De raad heeft nu besloten om de ambitie van het project bij te stellen. Het voorstel is nu om de vernieuwde website en het stedelijk telefoonteam te realiseren, maar in plaats van de zes zogenaamde uitvalbasissen voor de professionals er voorlopig maar twee te realiseren, in de Binnenstad (Bethaniëstraat bij Reinier van Arkel) en in Zuid-Oost (Plein Oost).

Hoog Antink: “Wij hebben ingestemd met deze aanpak, omdat andere oplossingen financieel niet realistisch zijn, maar wel aangegeven dat we erg kritisch zijn over de gang van zaken en het heel zorgelijk vinden dat er zo weinig vooruitgang geboekt wordt in het operationeel maken van deze functies. Ook hebben we erop aangedrongen dat de afgesproken (en al uitgestelde) evaluatie van de sociale wijkteams uiterlijk in 2019 op een gedegen manier gebeurt”.