Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2018

Ruimer evenementenbeleid, ruimere stad

Het festivalseizoen van 2018 loopt ten einde, en net als voorgaande jaren was het een bewogen tijd. Veel festivals in de binnenstad of daar vlak tegenaan, een evenementenkalender die op barsten staat en nóg meer organisaties die te kennen hebben gegeven een evenement te willen organiseren: allemaal tekenen dat ‘s-Hertogenbosch een bruisende stad is waar van alles gebeurt. Daardoor zijn er ook geluiden te horen die minder positief zijn: de hoge druk die hiermee op de (binnen-)stad gelegd wordt en de wijze waarop festivals worden vormgegeven zijn reden voor veel inwoners vraagtekens te stellen bij deze ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan heeft de D66-fractie samen met de VVD en het CDA een discussienotitie geschreven waarin bekeken wordt aan welke criteria festivals in de toekomst moeten voldoen om onze gemeente net zo bruisend, maar vooral ook net zo leefbaar te houden.

In de discussienotitie wordt gepleit voor een drietal toetsingscriteria voor evenementen waarvoor een geluidsvergunning verplicht is. Het doel van de discussienotitie is een aanzet maken voor een breder evenementenbeleid, zodat de totstandkoming van evenementen in de toekomst inclusiever, duurzamer en transparanter gebeurt.

Een volle evenementenkalender
Door de jaarlijkse evenementenkalender missen spontaan bedachte evenementen nu vaak de boot, dus pleit D66 voor een lossere indeling van die kalender. Tegelijkertijd begrijpen we dat de diverse bestaande evenementen ook diverse doelgroepen bedienen en dat we willen behouden wat we hebben. We zoeken naar een balans tussen behouden en vernieuwen. Daarom pleiten wij voor een paar vrije plekken die halverwege het jaar op de evenementenkalender worden gevuld. In mei of juni van het lopende jaar kunnen nieuwe initiatieven zich dan nog melden en in aanmerking komen voor één van die vrije plekken. Bij meerdere initiatieven kan gekeken worden naar alternatieve oplossingen zoals loting, samenwerking of een battle.

Aantal beschikbare festivallocaties
De momenteel beschikbare locaties voor festivals in de binnenstad zitten, zoals eerder vermeld, aan hun maximale capaciteit. Belanghebbenden hebben al vaak aangegeven dat nóg meer evenementen binnen de stadsmuren geen optie is omwille van de leefbaarheid. Daarom zien we kansen in nieuwe locaties die geschikt zijn voor festivals met een geluidsvergunning. Dit kunnen nieuwe locaties in de buurt van de binnenstad zijn die bijvoorbeeld door herinrichting van de openbare ruimte geschikt zijn geworden, maar ook in of bij de andere kernen in onze gemeente of zelfs in het buitengebied. Dit kan tevens bijdragen aan de samenhang van de gemeente als geheel.

Duurzame festivals
Duurzaamheid is een van de kernwaarden van de toekomst, dus ook bij evenementen. Daarom zien we graag dat organisatoren van evenementen waar veel bezoekers op af komen in hun concept rekening houden met duurzaamheidsopties. Voorbeelden van verduurzaming van evenementen zijn zoveel mogelijk gebruik maken van schone energiebronnen, recyclebare producten en containers en het zo klein mogelijk houden van de afvalberg. Met deze toetsingskaders voor evenementen verwachten we voor iedereen, bezoeker en bewoner, een leukere en bruisende toekomst in ’s-Hertogenbosch te verzekeren.

Thema

Levendige en culturele stad

’s-Hertogenbosch is en blijft een levendige stad met een groot en divers aanbod, voor inwoners én mensen van buiten de stad. Een stad met respect voor het verleden, maar die ook vooruit kijkt naar de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen, zowel cultureel als economisch, bieden kansen. Een stad die rekening houdt met de wensen en belangen van bewoners en ondernemers, jongeren en ouderen, inwoners en bezoekers.

Een aantrekkelijk binnenstad is een belangrijke economische motto voor stad en regio. Soms tegenstrijdige belangen zoals horeca, winkelen, werken, wonen en toerisme dienen er gecombineerd te worden. ‘s-Hertogenbosch moet investeren om een aantrekkelijke binnenstad te blijven, onder meer door een professioneel centrummanagement waarin winkeliers, vastgoedeigenaren, woningbouw-coöperaties, bewoners en gemeente samenwerken om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor
alle doeleinden.

Lees meer