Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 november 2018

Forse investeringen in onderwijs, zorg en klimaat

Fractievoorzitter René van den Kerkhof sprak de volgende tekst uit tijdens de behandeling van de begroting 2019 op 13 november j.l. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter, D66 staat voor een gezond en duurzaam ’s-Hertogenbosch dat we met trots kunnen doorgeven aan volgende generaties. Dat begint al bij een gezond huishoudboekje, waarbij de rekening niet wordt doorgeschoven naar een volgende generatie. De begroting 2019 is een gezonde sluitende begroting, waarbij de woonlasten voor onze inwoners niet stijgen en er toch ruimte is voor forse investeringen.

De begroting is een mooie doorvertaling van dat wat er, 5 maanden geleden, in het bestuursakkoord is afgesproken. Het geld volgt daarmee duidelijk de visie én het wordt op vele vlakken nu echt concreet. D66 is trots op de investeringen in goed onderwijs, goede zorg en een gezond klimaat.

We investeren in gelijke kansen voor ieder kind door extra te investeren in de aanpak van taalachterstanden & laaggeletterheid en nieuwe onderwijshuisvesting voor o.a. de Aquamarijn en de Sancta Maria Mavo. Het onderwijsinnovatiefonds zetten we voort en richten we op de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt. Hiermee dragen we als gemeente bij om de krapte in verschillende sectoren tegen te gaan.

In het sociaal domein wordt fors geïnvesteerd om knelpunten op te lossen. Daar zijn we content mee. Dit wordt voor 2019-2020 geput uit het Sociaal & Zorgfonds. De bodem van dit fonds komt echter in zicht. Tegelijkertijd zien we dat de transformatie, waar alles om begonnen is, nog nauwelijks aan de orde is. We zijn dan ook nog lang niet daar waar we willen zijn. Een succesvolle transformatie vraagt immers om investeringen over een langere periode. Mijn fractie wacht voor nu de evaluatie van de WMO, Jeugdhulp en de evaluatie en velenging van het Beleidsplan Jeugdhulp af. Los van de komende evaluaties en de investeringen staat voor D66 de kwaliteit van onze sociale voorzieningen voorop. D66 staat voor sociaal duurzame zorgvoorzieningen en wij vragen het College dan ook om richting de komende voorjaarsnota nieuwe voeding van het Sociaal & Zorgfonds mee te nemen.

Op weg naar 2020 dienen wij voor de voorliggende begroting twee amendementen in. Een amendement om een extra impuls te geven van € 50.000,- voor nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van zorg, ondersteuning en (talent)ontwikkeling. Mijn collega van de PvdA zal daar nog nader op ingaan. Daarnaast dienen we ook een amendement in over Stichting Buddyhulp. Een Stichting die geheel in lijn met onze gemeentelijk visie te werk gaat: informele zorg, preventief en zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer de eigen regie kunnen voeren zodat erger wordt voorkomen. In het amendement dat we samen met GroenLinks, PvdA, CDA, De Bossche Groenen, BVP, Rosmalens Belang, SP en de VDD indienen wordt nog een éénmalige extra subsidie van € 10.000,- verstrekt aan Stichting Buddyhulp met dien verstande dat de Stichting in 2019 tot afspraken komt met de verschillende deelnemende gemeenten over een eerlijker verdeling van hun bijdragen.

Evenals in het sociale domein gaat in het ruimtelijk domein de komende jaren een grote transitie en transformatie plaatsvinden. De Omgevingswet is op komst. Voor D66 een mooi vliegwiel om een vernieuwende manier, samen met inwoners, verder te bouwen aan een gezond en duurzaam ’s-Hertogenbosch. De Spoorzone is zo’n plek waar de stad vernieuwt. Dit is de plek waar we nieuwe vormen van duurzaamheid en mobiliteit gaan toepassen. Tegelijkertijd krijgen het Zuid-Willemspark en de binnenstadsring nu echt impulsen. Het moment is volgens mijn fractie dan ook daar om in het Zuid-Willemspark letterlijk bruggen te bouwen. De bruggen voor langzaam verkeer die staan opgenomen in het inspiratiedocument Zuid-Willemspark. Wij dienen een motie in die het College oproept om een variant van een nieuwe brug voor langzaam verkeer over de Zuid-Willemsvaart bij de Voorjaarsnota aan de raad voor te leggen.

Voorzitter, laten we de kennis- en financieringsmogelijkheden die Provincie, Het Rijk en Europa ons bieden nu ook echt gaan benutten. D66 is blij met de extra lobbycapaciteit die wordt vrijgemaakt richting Den Haag en Brussel om in te kunnen spelen op (inter)nationale ontwikkelingen. Wij kijken met vertrouwen uit naar de vruchten die onze stad en dorpen daarvan gaan plukken.

Voorzitter, er gebeuren een hoop leuke dingen in ’s-Hertogenbosch. De fractie van D66 is blij met “doorgehakte knopen” zoals het Theater aan de Parade en de fusie tussen Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel tot ‘Babel’.  Als ‘Cultuurstad van het Zuiden’ zijn we het dan ook aan onze stand verplicht om onze stad goed in de spotlights te zetten.  Wij zien dan ook graag concrete acties vanuit het College om samen met partijen in de stad de kansen van citymarketing te benutten. De motie van Bosch Belang en Gewoon Ge-DREVEN kent daarin een erg ambitieuze planning. Wij begrijpen de intenties, maar vragen de wethouder of het een haalbare planning is?

Voorzitter u denkt waarschijnlijk gaat hij er nog wel iets over zeggen..? Iets over vergroening en duurzaamheid?

Met een begroting die is opgebouwd uit groene draden en een begroting met de grootste investeringen ooit voor een beter klimaat en leefmilieu, kunnen wij enkel tevreden zijn. De opgave waar we voor staan om onze dorpen en wijken van het aardgas af te halen vraagt veel van onze inwoners, corporaties en de gemeentelijke organisatie. Om hier de komende jaren niet alleen ervaring in op te doen maar ook daadwerkelijk meters en massa te maken, wordt nu de nodige financiële ruimte hiervoor vrijgemaakt. Wij zullen groene moties die weliswaar sympathiek en symbolisch zijn, maar niet bijdragen aan de noodzakelijke massa, niet steunen.

Als Bos van de Hertog zijn wij het aan de volgende generaties verplicht om de stad verder te vergroenen. We planten in deze periode dan ook twee keer zoveel bomen aan en groene daken worden in sommige buurten nu eerder regel dan uitzondering. Investeringen die niet alleen noodzakelijk zijn voor een klimaatbestendige stad, maar ook nodig voor onze klimaatneutrale ambities.

Voorzitter, tot slot de precariobelasting. Wij danken de wethouder voor de wijzigingen in het belastingvoorstel en kunnen ons vinden in de precariobelasting die de komende jaren gefaseerd wordt ingevoerd.

 

Tot zover voorzitter.