Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 maart 2019

Betrek jongeren bij de Energietransitie

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om te bepalen waar ruimte is voor zonne- en windenergie en om het energielandschap vorm te geven, stelt de gemeente de Visie Energielandschap op. Een visie die het kader gaat vormen waaraan de gemeente initiatieven voor de productie van duurzame energie toetst.

Om onze inwoners hierin mee te nemen, worden er bijeenkomsten georganiseerd. Er hebben goedbezochte informatieavonden plaatsgevonden waarbij inwoners van onze gemeente mee hebben kunnen denken over de invulling van de Visie Energielandschap. Vanwege de grote belangstelling is er zelfs nog een extra informatieavond georganiseerd op SCC de Helftheuvel. Kortom, de belangstelling in de stad is groot.

Tegelijkertijd valt op dat deelname aan de avonden van jongeren, de inwoners die daadwerkelijk de uitwerking van getroffen maatregelen gaan meemaken, beperkt is. Bij navraag in deze groep blijkt dat er absoluut belangstelling is om hierover mee te discussiëren. Echter, ze hebben de uitnodiging voor de bijeenkomsten óf volledig gemist en de enkeling die er wel van wist, voelde zich niet ‘uitgenodigd’ om aan te sluiten. De tekst op de gemeentelijke website bevat best wat jargon en is misschien wat ingewikkeld voor jongeren. Daarnaast ziet D66 mogelijkheden om met het voortgezet-, beroeps- en hoger onderwijs dergelijke bijeenkomsten te organiseren.

Omdat D66 het belangrijk vindt dat juist ook jongeren in onze gemeente deelnemen aan dit debat, hebben wij de volgende vragen gesteld aan het College
1. Bent u het met D66 eens dat ook de input van jongeren voor de invulling van de Visie Energielandschap van belang is? En zo nee, waarom niet?
2. Zo ja, welke stappen gaat het college ondernemen om deze input op te halen bij jongeren?
3. Bent u het met D66 eens dat aanschrijving en activering van jongeren voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp meer op jongeren gericht moet zijn dan bij de tot dusver georganiseerde informatiebijeenkomsten is gebeurd? Zo ja, hoe wilt u dit gaan doen? En bent u bereid om hierbij onderwijsinstellingen te betrekken?

We houden jullie op de hoogte van de reactie van het College.