Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 mei 2019

Proces Regionale Energiestrategie gestart

In juni 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Regionale Energiestrategieën (RES) geven op regioniveau invulling aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Gelijktijdig werken we aan het bereiken van de eigen energiedoelstellingen, zoals ’s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050. Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de startnotitie RES. Het startsein voor het ontwikkelen van de RES is daarmee gegeven. Met RES werken we aan een duurzame ‘klimaatneutrale’ toekomst.

 Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 energieregio’s. In onze regio Noordoost-Brabant werken gemeenten, provincies en waterschappen aan het opstellen van een RES. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen ze mogelijkheden en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk in kaart. Het gaat dan om:

  • lokale energiebesparing (onder meer isolatie van woningen en andere gebouwen);
  • het duurzaam opwekken van energie.

De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. Een breed gedragen RES ondersteunt de gemeente bij het realiseren van het door de gemeenteraad vastgestelde doel: ‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050.

D66 ziet de startnotitie voor de RES als een goede start om verder te gaan met de energietransitie. We vinden het met name belangrijk om:

  • naast de landelijke doelstellingen ook de eigen klimaatdoelstellingen te realiseren en daarmee te werken aan een duurzame toekomst;
  • inwoners te betrekken bij de energietransitie en input bij hen op te halen;
  • samen met gemeenten in de regio te werken aan een betere balans tussen de energievraag en het energieaanbod uit diverse duurzame energiebronnen (samen lukt dat beter dan alleen);
  • slimme verbindingen te maken tussen de energietransitie en andere maatschappelijke opgaven (denk hierbij aan de herhuisvesting van Weener XL, waarbij we thema’s als duurzaamheid, gastvrijheid en het creëren van ruimte voor woningbouw met elkaar combineren);
  • de ruimte zuinig te gebruiken (daarom pleiten wij ook voor binnenstedelijk en in de hoogte bouwen);
  • de opbrengsten van grootschalige energieprojecten (zoals windparken) in de directe omgeving te investeren.