Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch

Afgelopen dinsdag stelde de gemeenteraad het visiedocument Duurzaam ‘s-Hertogenbosch vast. Met dit document geven we invulling aan #duurzaam uit het coalitieakkoord. D66 is zeer positief over het visiedocument en de daarin benoemde ambities.

In ‘s-Hertogenbosch werken we aan een gezonde, groene en kli¬maatbestendige gemeente. We zorgen ervoor dat we een gemeen¬te zijn die door onze inwoners als prettig en gezond wordt ervaren. We innoveren en maken grotere stappen in de energietransitie. We zorgen dat we kansen pakken zodat grondstoffen hun waarde be¬houden binnen de gemeente. We maken het mogelijk dat steeds meer inwoners zich op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Zo bouwen we samen aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch. We kiezen daarbij voor vier ambities die gezamenlijk de duurzame inspanningen bundelen waar we voor staan:
1. Een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving.
2. Een CO2-neutrale gemeente.
3. Waardebehoud van grondstoffen.
4. Duurzame mobiliteit.

Raadslid Geert Verbruggen: “Samen met burgers en partners in onze gemeente invulling geven aan een duurzame toekomst, waarbij vier concrete ambities ons kompas zijn. Het is wat D66 betreft een helder verhaal dat invulling geeft aan #samen en #duurzaam. De koppeling met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN komt in deze visie ook nadrukkelijk terug. De monitoring van de voortgang door data te vertalen naar informatie vinden we belangrijk. Zo weten we of we op de juiste weg zitten en kunnen we bijsturen wanneer nodig. Ook leggen we een link met ‘s-Hertogenbosch als toonaangevende datastad.”

Geert ziet het visiedocument als de paraplu om concreter beleid, actieplannen en programma’s uit te werken (inclusief een gedegen financiële onderbouwing), een plek te geven, met elkaar te verbinden en te monitoren. Daarnaast is participatie van belanghebbenden voor D66 belangrijk, waarbij we handelen in de geest van de Omgevingswet. Dat zien we nu al terugkomen in de trajecten die we in het kader van de energietransitie zijn gestart. Wat D66 betreft gaan we zo door!