Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 augustus 2019

Onze inzet voor ouderen in ’s-Hertogenbosch

Wat betekent D66 voor ouderen in ‘s-Hertogenbosch? Die vraag stelde de Rosmalense seniorenvereniging HEVO aan ons raadslid Annemarie Hoog Antink. Haar bijdrage lees je in HEVO-Actueel en hieronder.

Het motto van het verkiezingsprogramma van D66 voor 2018-2022 is: Goed onderwijs, goed klimaat, goede zorg: D66 krijgt het voor elkaar. Dáár zetten we op in. D66 wil eraan bijdragen dat onze gemeente een sociale, zorgzame en veilige gemeente blijft die zorg en ondersteuning biedt aan iedereen die, om wat voor reden ook, niet mee kan komen in onze maatschappij. Mensen mogen niet tussen wal en schip raken. Wij zetten ons in voor goede zorg voor senioren, omdat goede zorg een basisvoorwaarde is voor een gelukkige samenleving. Er gebeuren al heel veel goede dingen in onze gemeente, maar wij vinden dat er nog ruimte is voor verbetering. De laatste tien, vijftien jaar is er een verschuiving zichtbaar. Veel senioren zijn anno 2019 niet alleen aangewezen op (mantel)zorg, maar zijn nu zelf ook mantelzorger. Vroeger zorgden de veertigers voor de zestigers, nu zorgen de zestigers voor de tachtigers (en springen ze soms ook nog bij in de gezinnen van hun kinderen!). Voor D66 is het belangrijk dat zowel de gevers als de ontvangers van mantelzorg alle ondersteuning en hulp krijgen die nodig is om hun werk te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, van wie er heel veel senior zijn. Wij vinden dat mantelzorgers en vrijwilligers geen belemmeringen moeten ervaren en bijvoorbeeld geen last moeten hebben van overbodige regelgeving en ‘administratief gedoe’.

Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil dat de gemeente het deelnemen aan sport en cultuur onder senioren nog meer stimuleert. Op die manier willen we gezond ouder worden meer garanderen en de gang naar dure zorg vermijden of uitstellen. Daar komt bij dat samen bewegen en sporten niet alleen gezond is, maar ook bijdraagt aan meer sociale cohesie, waardoor mensen zich misschien minder alleen voelen.

Fijn en veilig kunnen wonen is voor iedereen belangrijk, maar bij uitstek voor senioren. In onze gemeente zijn er nog te weinig mogelijkheden voor mensen met een (beginnende) zorgvraag om zelfstandig (met hun partner) te kunnen wonen. In wooncomplexen als Badeloch en Het Andere Wonen werken woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeentelijke instellingen samen, zodat de bewoners/huurders de nodige ondersteuning en zorg krijgen en samen kunnen blijven wonen. D66 vindt dat dit soort initiatieven – ook in Rosmalen – meer navolging moet krijgen. Ook andere vormen van wooncomplexen voor senioren die zelfstandig willen wonen, moeten worden gerealiseerd. Daardoor kunnen ouderen binnen hun eigen (sociale) omgeving verhuizen naar een passende woning. Bovendien komen dan hun oude, vaak grote woningen vrij voor starters en gezinnen. Voorwaarde daarbij is dat het voor de senioren financieel aantrekkelijk/mogelijk moet zijn. D66 wil in de prestatieafspraken met de woningcorporaties opnemen dat ze per wijk en samen met de zorginstellingen inventariseren wat de (toekomstige) woningbehoefte voor senioren is en welke aanpassingen (verbouwing en/of nieuwbouw) nodig zijn. En wij willen voor nieuwe bouwprojecten waar de gemeente zelf de regie heeft, vastleggen dat particuliere initiatieven voor wonen voor senioren (huur of koop) worden aangemoedigd.

Fijn en veilig kunnen wonen betekent ook een goede bereikbaarheid. D66 wil de bereikbaarheid voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel of een rollator vergroten. Bijvoorbeeld door het weghalen en voorkomen van oneffenheden op wegen en in gebouwen, maar ook door handhaving bij verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen. Ook willen wij de huidige OV-verbindingen met alle wijken en dorpen versterken en waar nodig uitbreiden.

Fijn en veilig kunnen leven. D66 wil dat politie en zorginstellingen meer en beter met elkaar samenwerken om huiselijk geweld te voorkomen. Vooral voor ouderenmishandeling is op dit moment te weinig aandacht. Er heerst een taboe op, waardoor ouderenmishandeling lang niet altijd wordt gemeld. Wij willen dat er maatregelen genomen worden waardoor ouderen op een veilige manier mishandeling kunnen melden.

Eenzaamheid is een groot en groeiend probleem. Voor senioren is dit vaak het gevolg van het wegvallen van dierbaren. Het maken van nieuwe contacten is dikwijls moeilijk. Een mogelijkheid daarvoor is het leren van digitale vaardigheden. De activiteiten van de HEVO zijn daar een heel goed voorbeeld van. Het nog meer stimuleren van digitale vaardigheden kan zorgen voor meer contacten met de buitenwereld.

D66 en de senioren. Met in onze fractie een ‘senior’, die al meer dan tien jaar lid is van HEVO, staan senioren als grote en belangrijke groep inwoners binnen onze gemeente al regelmatig op de agenda van onze fractie. Maar wij staan natuurlijk altijd open voor ideeën en reacties van u. Wilt u naar aanleiding van het voorgaande een toelichting of meer aandacht vragen voor een bepaald onderwerp, dan kunt u contact opnemen via a.hoogantink@s-hertogenbosch.nl of 06 223 994 18.