Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 september 2019

Bosch’ model voor burgerparticipatie

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar hoe de gemeente ‘s-Hertogenbosch omgaat met initiatieven en ideeën van inwoners. Op donderdag 29 augustus jl. werd het rapport in de raadscommissie Bestuur behandeld. Voor D66 is het rapport aanleiding om aan te dringen op het eerder toegezegde ‘Bosch’ model’ voor burgerparticipatie.

In het rapport concludeert de Rekenkamer dat de wijk-, buurt- en dorpsregeling laagdrempelig is en goed toegankelijk is voor een grote groep mensen. Dat leidt tot meer sociale cohesie en leefbaarheid in buurten en dorpen. De Rekenkamer concludeert wel dat de verschillende regelingen om burgerinitiatieven te stimuleren meer in samenhang gebracht kunnen worden, door deze vanuit het perspectief van de burger te organiseren. D66 onderschrijft de conclusies van de Rekenkamer en kan zich vinden in de aanbevelingen die hieruit voortkomen.

Wel ziet D66 dat in sommige wijken en buurten de samenstelling van bewonersadviesgroepen niet altijd een juiste afspiegeling vormt van de wijkbewoners. Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “Dat heeft er ook mee te maken dat inwoners ten opzichte van vroeger op een andere manier hun stem laten horen. In het verleden organiseerden zij zich vooral geografisch, bijvoorbeeld vanuit een wijk of buurt. Tegenwoordig vragen inwoners vooral aandacht voor concrete onderwerpen en thema’s die hen raken. Deze beperken zich vaak niet tot een wijk of buurt. De vraag of en hoe de werkwijze van wijk- en dorpsraden daar nog bij past. Zowel qua vertegenwoordiging als taakomschrijving.”

In het bestuursakkoord is daarom afgesproken dat er zou worden toegewerkt naar een Bosch’ Model voor burgerparticipatie waarmee meer recht wordt gedaan aan de betrokkenheid van onze inwoners. Hierin zou plek kunnen zijn voor initiatieven als een ideeënmakelaar, G1000, burgerbegroting en hackatons. “Het blijft echter sinds het sluiten van het bestuursakkoord in juni 2018 stil rondom dit Bosch’ Model. De wethouder heeft toegezegd hierover met een discussienotitie naar de gemeenteraad te komen. “Voor D66 is het van belang dat die discussie snel gevoerd gaat worden, het Rekenkameronderzoek toont aan dat een dergelijk model hard nodig is”, aldus Van den Kerkhof.