Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Investeer ook bij wisselvallig weer

Fractievoorzitter René van den Kerkhof sprak de volgende tekst uit tijdens de behandeling van de begroting 2020 op 12 november 2019. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter, u kent het wel: dat gevoel wanneer je al weken uitkijkt naar een weekendje weg. Anderhalve week van te voren kijk je alvast naar de weervoorspelling. Had je dat maar niet gedaan, want er wordt slecht weer voorspeld. Je stelt je verwachtingen bij voor het weekend, bereid je voor op noodweer en pakt je regenjas alvast in. Naarmate het weekend dichterbij komt, geeft de app aan dat de kans op neerslag kleiner wordt en het weer wat wisselvalliger. Je besluit nog meer kledingstukken mee te nemen, zodat je op alle scenario’s bent voorbereid. Als je eenmaal onderweg bent naar je bestemming, breekt de zon opeens door. Je concludeert dat het al met al nog niet zo’n slecht weer wordt, als waar je 1,5 week geleden nog voor vreesde.

Voorzitter, dat gevoel overheerst nu ook bij mij. Het gevoel dat er op mogelijk op lange termijn slechte financiële tijden op ons afkomen. Daar kunnen we ook niet voor wegkijken en daar moeten we ons nu op voorbereiden. Onder meer door verschillende scenario’s uit te werken en een actieve lobby richting het rijk te voeren. Zowel politiek als bestuurlijk. Anderzijds zijn we nu ook al weer twee maanden verder dan het moment waarop de begroting werd gepresenteerd en lijken, in de woorden van de wethouder van financiën, de ‘donkere wolken’ zoals in de begroting geschetst al wat minder donker.

Dat geeft voor ons aan dat we nu niet een bezuinigingsreflex moeten schieten. Dat we nu niet in een modus moeten schieten waarin we pas in de tweede helft van volgend jaar gaan investeren. Nee, voorzitter, wij zetten de gemeente het komende jaar niet op slot. We bezuinigen niet op onze voorzieningen en investeren fors in onze stad en dorpen!

In een sluitende begroting van 767 miljoen is 16 miljoen euro aan investeringen in nieuw beleid. De ambities van het bestuursakkoord blijven onaangetast en de plannen uit de voorjaarsnota zijn verwerkt in deze begroting. Een prestatie die er mag zijn!

Als we alleen al kijken naar cultuur, dan wordt er fors geïnvesteerd in ‘Cultuurstad van het Zuiden’! Met een structurele bijdrage voor de Bosch Legacy en het Fonds Landelijk Onderscheidend en met investeringen in het Huis van Bosch en de skatehal. Mijn fractie kijkt uit naar de verdere planuitwerking voor het Theater aan de Parade, evenals de verdere groei van en vernieuwing van Babel en de Cultuurnota 2021-2024 die wij hier volgende maand behandelen.

Voorzitter, binnen het Bossche culturele veld wordt op dit moment door meerdere clubs op Champions League-niveau gespeeld. Willen we als Cultuurstad van het Zuiden Champions League blijven spelen, dan is op termijn investeren in cultuur van belang. Om bij de debatten in december en bij de voorjaarsnota goed inzichtelijk te hebben of ambities daadwerkelijk vragen om extra investeringen, dienen wij de motie ‘Cultuurstad van het Zuiden: helder in beeld’ mee in.

We zijn blij dat, conform de motie bij de voorjaarsnota, de subsidie aan de lokale omroep is verhoogd. Een sterke lokale omroep hoort bij een provinciehoofdstad, evenals goed onderwijs. D66 staat dan ook volledig achter het voorzetten van het onderwijsinnovatiefonds, de intensivering van de aanpak taalachterstanden en laaggeletterdheid en de forse investeringen in onderwijshuisvesting. Ook zijn de vele plannen uit de voorjaarsnota op het sociaal domein, verwerkt in de begroting. Ondanks deze plannen baren de ontwikkelingen in het sociaal domein – in het bijzonder de jeugdzorg en de aanpak schulden en armoede – ons zorgen. We kijken uit naar slimme combinaties en oplossingen in de preventieve sfeer en volgen deze ontwikkelingen nauwgezet.

Voorzitter, er voltrekt zich een stille ramp op de woningmarkt. Mensen met een middeninkomen kunnen amper een huis vinden. De onzekerheid stijgt of zij in de toekomst nog wel kunnen wonen in onze stad of dorpen. Over twee weken voeren we in de commissie Omgeving het debat over de Woonvisie. Onze inzet zal daarbij zijn dat er meer woningen gebouwd worden in de middenhuur, in de hoogte en voor studenten en starters. Vele moties en amendementen die vandaag op de agenda staan hebben betrekking op de woningmarkt. Mijn fractie kiest er voor om deze nu niet te steunen. Het woonwensenonderzoek voor mensen met een beperking daarop uitgezonderd. Laten we eerst een goed debat op de inhoud voeren bij Woonvisie.

Voorzitter, mijn fractie is trots op het lef en de ambitie die verwerkt zijn in deze begroting en die het college daadwerkelijk toont. De #vernieuwing uit het bestuursakkoord krijgt zichtbaar vorm. Of het nu gaat om een diversiteitsbankje, de pilot met stoelen in de openbare ruimte of de living labs, zoals nu gaande in het Paleiskwartier. Het getuigt allemaal van lef en een vernieuwende manier van besturen om al doende te leren en te experimenten in de praktijk. De ervaringen van de omgeving worden meegenomen alvorens te komen tot een definitief besluit. Dat is een bestuursstijl die mijn fractie kan waarderen en waar wij volledig achter staan!

Voorzitter, die stijl zien we ook terug als het gaat om de ontwikkeling van het Zuid-Willemspark. De ideeën uit het inspiratiedocument worden werkelijkheid. Wonen op de Zuid-Willemsvaart, het Inclusieve Park, Sluis 0, de langzaamverkeersbrug en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er komt echt vaart in deze groene long! Die voortvarendheid zien we ook in onze Spoorzones. U hoor het goed ‘zones’. Want ook rondom station ‘s-Hertogenbosch-Oost wordt nu gewerkt aan de ambities voor onze tweede Spoorzone. Wat ons betreft mét een mobiliteitshub en veel hoogbouw. In de grote Spoorzone zien we de voortvarendheid waarmee het ambitiedocument rondom de Tramkade en Kop van ’t Zand vorm krijgt, net als de uitgangspunten voor de Kaaihallen.

Voorzitter, ’s-Hertogenbosch is een gastvrije en inclusieve stad waarin we ons niet achter de vestingmuren verschuilen maar juist over de eigen vestingmuren heen kijken. Dan zien we dat er miljoenen mensen in de wereld op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Als de voorspellingen kloppen, zou in de komende jaren de stroom aan vluchtelingen wel weer eens kunnen toenemen. Mocht het nodig zijn, dan staat voor D66 de unanieme uitspraak van de gemeenteraad van 3 februari 2015 nog altijd als een paal boven water: dat een gastvrije stad als ‘s-Hertogenbosch ook een stad is waar we vluchtelingen onderdak bieden! Wij staan dan ook achter de extra investeringen in de bed-, bad- en broodvoorzieningen en voor vluchtelingenwerk.

Voor de nieuwbouw van het watersportpaviljoen Engelen wordt momenteel hard gewerkt aan de laatste loodjes. De landschappelijke inpassing die we als gemeente vragen op deze unieke plek, mag er niet de oorzaak van zijn dat een succesvolle watersportvereniging ten onder gaat. Wij dienen het amendement voor een financiële impuls voor dit paviljoen dan ook graag mee in. Op honderden meters van het paviljoen ligt de A59. De maximale snelheid op deze snelweg, moet net als andere snelwegen rondom onze stad, terug naar 100 km per uur. Dit in belang van de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid in wijken en dorpen en het verbeteren van de bereikbaarheid. Wij dienen de motie om de lobby richting het rijk te dan ook in samen met CDA en GroenLinks. Een zelfde actieve lobby naar het Rijk steunen wij als het gaat om het behoud van de platanen op de Boschveldweg. Deze bomen zorgen voor een groene oase vlak langs het spoor, die we omwille van de leefbaarheid van ’t Zand moeten zien te behouden. We dienen het amendement hierover mee in.

Voorzitter, u merkt dat wij positief staan tegenover deze begroting waarin, ondanks de financieel onzekere tijden, forse investeringen worden gedaan in onze stad en dorpen. Er mag dan vandaag slecht weer worden voorspeld voor 2021 en daarvoor moeten we ook echt onze regenkleding gaan inpakken. Voor alle zekerheid neem ik mijn zwembroek dan ook mee, want de zon kan altijd weer doorbreken.
Tot zover, voorzitter.