Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 december 2019

Regionale jeugdhulp in 2020-2023

Op 10 december behandelt de gemeenteraad het regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023. Ondanks zorgen over de oplopende wachtlijsten en de financieel onzekere tijden stemt D66 in met dit beleidsplan. In het beleid is namelijk meer aandacht voor de transformatie in de jeugdhulp en worden de uitdagingen op regionaal niveau aangepakt. Een aanpak waar D66 achter staat.

De kern van dit plan is dat ieder kind in de regio Noordoost-Brabant de kans krijgt om gezond en veilig op te groeien, met als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid hiervoor allereerst bij de ouders ligt. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat alle jeugdigen en ouders de juiste hulp en ondersteuning krijgen bij opvoeden en opgroeien. Die hulp moet kwalitatief goed zijn, zo licht of zwaar en zo kort of lang als nodig is, waarbij de veiligheid van de jongere gewaarborgd wordt.

Bij regionale jeugdhulp gaat het om:

  • preventie jeugdhulp;
  • ambulante jeugdhulp (jeugd-ggz, daghulp, individuele begeleiding);
  • jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, logeren, gezinshuizen, residentieel verblijf);
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering.

In het nieuwe plan staan de volgende (transformatie)doelen centraal:

  • Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van het sociale netwerk.
  • Vergroten van de inzet op preventie en hulp om het gewone leven te ondersteunen en te herstellen.
  • Streven naar demedicaliseren en normaliseren van de ondersteuning.
  • Bieden van integrale hulp aan gezinnen door versterking van de toegang en een verbeterde samenwerking met partners uit de jeugdketen.
  • Maken van ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.
  • Betrekken van ouders en jeugdigen bij de kwaliteit van jeugdhulp.

Het beleidsplan wordt uitgewerkt in regionale uitvoeringsplannen. Daarin worden de diverse beleidsvoornemens uitgewerkt met tijdsplanning en meerjarige financiële consequenties. Het probleem daarbij is dat het de afgelopen jaren nog onvoldoende gelukt is om betrouwbare gegevens te hebben over het zorggebruik en inzicht te krijgen in de achtergronden bij de ontwikkeling van de jeugdhulp. Geconstateerd is dat het aantal jeugdigen in onze regio licht afneemt, terwijl de zorgvraag toeneemt. Er wordt nu een analyse uitgevoerd naar het toenemende zorggebruik in onze regio. De uitkomsten van de analyse en mogelijke verbeterpunten worden meegenomen in de uitvoeringsplannen.