Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juni 2020

Meer betaalbare woningen, ook voor middeninkomens

Op dinsdag 9 juni wordt in de raad de Woonvisie ’s-Hertogenbosch besproken. Een belangrijk onderwerp, want er ligt een grote opgave op de woningmarkt en het onderwerp wonen leeft breed in de Bossche samenleving. Hoe kijkt D66 tegen de woonvisie aan?

De doelstelling van de Woonvisie ’s-Hertogenbosch is ‘wonen in een sterke stad met leefbare wijken en dorpen’. D66 herkent veel van haar standpunten in de woonvisie en is blij met het participatieproces dat aan de basis van deze visie ligt. Het college maakt in deze woonvisie een onderscheid tussen woonopgave voor de lange termijn en die voor de komende tien jaar en dat is verstandig, omdat de ontwikkelingen in de gemeente om consistent beleid vragen.

Dat er gebouwd moet worden, dat is duidelijk. De druk op de woningmarkt is groot. Niet alleen in de centrale stad, maar ook in de wijken en de dorpen. In de woonvisie wordt dit onderkend. De vier opgaven die onderscheiden worden, zijn herkenbaar.

  1. Passend en betaalbaar voor iedereen betekent dat er veel aandacht moet zijn voor mensen die moeite hebben met het vinden van een woning, zoals starters, studenten, ouderen en mensen die net niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
  2. Leefbaar en inclusief betekent dat maatwerk wordt geleverd en dat kan in de wijken en dorpen anders zijn dan in de centrale stad. Op projectbasis kan, mag of moet dan worden afgeweken van de algemene normstelling, bijvoorbeeld als er in een wijk bovenmatig veel woningen in een bepaalde sector zijn.
  3. Toekomstbestendig en duurzaam is voor onze fractie vanzelfsprekend en het is eigenlijk jammer dat dit in deze visie moet worden gemeld. Hopelijk wordt met deze woonvisie een dusdanige trend gezet dat dit bij de volgende actualisatie niet meer als opgave hoeft te worden gemeld.
  4. Als fractie worden we écht blij van de vierde opgave: een strategisch en innovatief woonprogramma. Met een stevige woningproductie wordt bijgedragen aan het verminderen van de druk op de woningmarkt. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat, om passende woonruimte te kunnen bieden, meer kleine woningen gebouwd moeten worden om het gewenste aantal bewoners te kunnen huisvesten. We pleiten daarbij onder meer voor hoogbouw en meer middenhuur.

Commissielid Omgeving Steven Hommersom: “Er was veel discussie over hoeveel moet worden gebouwd. D66 vindt de in de woonvisie genoemde percentages een duidelijke ondergrens. Voor ons is minimaal 20% middenhuur over een periode van tien jaar een belangrijk aandachtspunt. Waar de Bossche woningcorporaties op korte termijn meer sociale huurwoningen willen bouwen, moet dit kunnen gebeuren, maar het college moet hen dan ook verplichten om middenhuurwoningen te bouwen.”

D66 vindt het, juist nu, belangrijk om anticyclisch te investeren. Daarmee laten we ook zien dat we geleerd hebben van de vorige crisis. We roepen het college dan ook op om nadrukkelijk te sturen op het bouwen van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen door de woningcorporaties. Voor de toekomst en voor gelijke kansen voor iedereen!