Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Perspectief bieden in onzekere tijden

Fractievoorzitter René van den Kerkhof sprak de volgende tekst uit tijdens de behandeling van de begroting 2021 op 10 november 2020. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter, ik hoefde niet lang te zoeken in de begroting naar het woord dat de tijd waarin we ons nu bevinden het beste omschrijft: ‘onzekerheid’. Of het nu gaat om de schooldirectrice die niet zeker is of zij morgen voldoende leraren voor de klas heeft staan, de horecaondernemer die niet weet of hij deze winter nog open mag of de kapper die voor iedere persconferentie in onzekerheid zit of zij de volgende dag nog open mag. Onzekerheden waar we als lokale overheid niet altijd een oplossing voor kunnen bieden. Vandaar dat we als gemeente moeten kijken naar wat er nog wel kan in deze tijden. Perspectief bieden. Door (anticyclisch) te blijven investeren, door te ondersteunen waar kan en vooral door ruimte te blijven bieden om samen het verdienvermogen te organiseren. Waarbij de langetermijneffecten van de maatregelen die genomen worden in deze onzekere tijd altijd voor ogen worden gehouden.

Voorzitter, ondanks de coronacrisis zijn we met elkaar nog altijd in staat antwoorden te geven op de grote vragen van vandaag en morgen en daar mogen we trots op zijn. De afgelopen tijd hebben we belangrijke gemarkeerd om antwoord te geven op de klimaatcrisis, zoals de toekenning van de aardgasvrije proeftuin in ’t Zand, de Visie Energielandschap en niet in de laatste plaats de Duurzame Polder. En ondanks de stikstof- en PFAS-problematiek weten we nog altijd een hoge woningbouwproductie op peil te houden. En voor beiden kijken wij als D66 continu of er binnen de omstandigheden waarin we leven toch mogelijkheden zijn om méér en sneller te kunnen. Want we doen het uitstekend, maar de stad moet ervan op aan kunnen dat we niet achterover gaan leunen.

Als we met die ogen kijken naar de begroting die voorligt is dat in heel veel opzichten een begroting in evenwicht. We brengen de financiën op orde zonder de boel af te breken. We blijven investeren in culturele voorzieningen, klimaatactie en onderwijshuisvesting. En we houden een van onze belangrijkste kernwaarden dichtbij ons: we houden oog voor de meest kwetsbare in onze stad, juist in deze moeilijke tijden. Zoals jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, ouderen die vereenzamen en de groeiende groep van dak- en thuislozen. De aanpak van die laatste groep zullen we de komende tijd kritisch blijven volgen. Het college verdient een compliment voor de manier waarop zij op de bal blijven om te zorgen dat we niemand laten vallen. Of het nu gaat om belangrijke culturele instellingen en makers, de bestrijding van eenzaamheid of ervoor zorgen dat mensen met een kleine portemonnee niet verlegen zitten om iets ogenschijnlijk simpels als een mondkapje.

Voorzitter, in deze onzekere tijden staan de kansen voor volgende generaties nog meer onder druk, dan dat ze voor de coronacrisis al stonden. Het maakt nog al uit of je als kind thuis een rustige plek hebt om te leren en of je ouders hebt die je kunnen helpen met je opdrachten. Juist voor hen die niet kunnen terugvallen op een sterke basis thuis, is het zo van belang dat we ook in 2021 de middelen hebben om te zorgen dat onze jongste inwoners niet op achterstand komen in hun ontwikkeling. Vandaar dat we met onder meer GroenLinks de motie indienen om het restant van het Onderwijskansenfonds van dit jaar over te hevelen naar 2021. Ook dienen we de motie met de PvdA in om middels data een goed beeld te krijgen over werkeloosheid en armoede onder jongeren. Om tijdig te kunnen ingrijpen en een verloren generatie te voorkomen. 

Voorzitter, we zetten met deze begroting lange lijnen voort. Kijkend naar de Spoorzone verlaten veel treinen binnenkort het station of hebben inmiddels hun bestemming al bereikt. Recent bespraken we de ontwikkeling van het innovatiedistrict, in december bespreken we EKP-Noord en de Stadsdelta en het college is druk doende met EKP-Zuid en de stationsontwikkeling op de agenda van het rijk te krijgen. En ondertussen zetten we de ontwikkeling van de tweede Spoorzone in gang bij station Oost! Voorbeelden van investeren en ruimte bieden zoals D66 het graag ziet.

Voorzitter, vandaag stellen we met elkaar naast de begroting voor komend jaar ook de cultuurbegroting tot en met 2024 vast. Een begroting waarin duidelijk gekozen wordt voor het vernieuwen van het aanbod. Verschillende uitingen van urban arts krijgen daarmee de komende vier jaar de ruimte om zich verder te ontwikkelen met steun van de gemeente. Daar zijn we blij mee. Ondanks dat er fors wordt geïnvesteerd in cultuur zien we dat niet aan alle wensen kan worden voldaan. Wanneer we niet zozeer denken vanuit de budgetten, maar meer vanuit het maatschappelijk welzijn ontstaan er ook voor die wensen financiële mogelijkheden. We dienen dan ook de motie van het CDA over ‘Ontschotting budgetten ten behoeve van het maatschappelijk doel’ mee in. Om direct daad bij het woord te voegen, dienen we ook de motie van GroenLinks mee in om te onderzoeken hoe het Paleis van de Volksvlijt gebruik kan maken van het ontschotten van budgetten in de Gestelse Buurt.  

Voorzitter, ondanks de vele toppers in onze Cultuurstad van het Zuiden, verkoopt ook onze stad zich niet vanzelf. Dat vraagt om een stevige citymarketing, zoals ook de deelnemers aan de hearing onderstreepten. Het plan voor Bosch Partners ligt er en een budget vanuit de gemeente is vastgesteld. We dienen de motie van de VVD mee in om snel tot uitvoer te komen van dit plan en samen met de partners erin te groeien. Zodat we tijdens en na de coronacrisis er staan om publiek naar onze stad te trekken. Dat publiek komt ook niet voor een binnenstad met veel leegstand. Om leegstand tegen te gaan is goed centrummanagement van belang. Ook hiervoor geldt dat het budget er is, dus laten we daarmee snel aan de slag gaan. We dienen de motie van de VVD hierover mee in.

Voorzitter, met de grote lijnen van de ombuigingen zijn wij akkoord omdat wij hebben getoetst op wat we vooral nog wél blijven doen. En dat is vanwege de solide financiële positie van de stad gelukkig nog een hele hoop, zoals ik eerder al heb gemeld. En zijn de dingen die we nu niet meer doen het verstandigst om nu te laten? Wij denken van wel. Ondanks dat ook deze maatregelen pijn doen zien wij dat het college nu al nadenkt over hoe deze bezuinigingen op een verstandige wijze door te voeren. Minder maaien en meer ecologisch beheer vinden wij daarbij het mooiste voorbeeld.

Voorzitter, tot slot. We bevinden ons in een economische zeer onzekere tijd, maar bovenal hebben we te maken met een gezondheidscrisis. Het virus slaat ook in onze gemeente ongenaakbaar om zich heen en maakt vele slachtoffers. Veel mensen moeten hierdoor dierbaren missen. In eenzaamheid en isolement door de beperkende maatregelen. Zij kunnen troost vinden bij een gedenkplek. We vragen dan ook samen met vele partijen om voor ieder overleden coronaslachtoffer in onze gemeente een boom te planten. Als het kan in een gedenkbos. Dat biedt niet alleen troost voor hen die een dierbare moeten missen. Een boom staat voor leven en is daarmee een teken van hoop.

Tot zover, voorzitter.