Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2021

Beleidsvisie Maatschappelijke Ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt over het gemeentelijke beleid voor maatschappelijke ondersteuning. Deze week stond dit plan – de Beleidsvisie Maatschappelijke Ondersteuning – op de agenda. Extra actueel in een periode dat het coronavirus een grote impact heeft op het dagelijks leven van ons allemaal. D66 is blij met de nieuwe lokale visie, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen.

Verreweg de meeste inwoners kunnen zichzelf goed redden. Een klein deel heeft enige vorm van ondersteuning nodig. De gemeente heeft die ondersteuning op verschillende manieren en met verschillende samenwerkingspartners georganiseerd. In de lokale Beleidsvisie Maatschappelijke Ondersteuning komt alles samen. Dit plan vervangt het regionale beleidsplan Wmo uit 2015. Het doel van dit plan is dat de inwoners van onze gemeente zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen aan de samenleving en iedereen optimaal zijn of haar talent kan ontwikkelen en benutten. De speerpunten uit deze visie zijn als volgt:

  • Iedereen heeft bepaalde talenten die bijdragen aan ontwikkeling, zelfontplooiing en geloof in eigen kunnen. Dat zijn belangrijke basiswaarden om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving.
  • Rekenen op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en hulp bieden als dat nodig is, zodat iedereen gelijke kansen heeft.
  • Passende ondersteuning, die laagdrempelig en dichtbij is.
  • De zorgprofessionals zijn in staat om passende zorg aan te reiken.
  • Eenvoudige en begrijpelijke procedures stellen inwoners in staat om de regie te behouden.
  • De ondersteuning die geboden wordt past bij de hulpvraag én binnen de financiële kaders.
  • Nieuwe vormen van dagbesteding bieden nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor doelgroepen die psychisch kwetsbaar zijn.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Onze fractie is blij dat er nu een nieuwe, lokale, Beleidsvisie Maatschappelijke Ondersteuning ligt. Wij kunnen ons zeker vinden in de speerpunten. Voorwaarde is wel dat wij zoveel mogelijk mensen (blijven) bereiken die ondersteuning nodig hebben. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van KOO zijn daarvoor essentieel en daar kan wat onze fractie betreft nog wel een tandje bij. In het verlengde daarvan blijven we ook aandacht vragen voor de wachttijden en de wachtlijsten, voor het steunen en ontlasten van mantelzorgers én voor het zo goed mogelijk faciliteren van vrijwilligers. Voor onze fractie zijn dit grote punten van zorg, waar we bovenop blijven zitten!”

D66 heeft ook twee amendementen mee ingediend. In het eerste amendement roepen we het college op om als gemeente te werken met aanbieders die hun maatschappelijke rol op de eerste plaats hebben staan. In het tweede amendement vragen we meer aandacht voor gevoelens van eenzaamheid, juist in deze tijd. Het grote belang daarvan behoeft geen betoog.