Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 maart 2021

Aanpak taalachterstanden en huisvesting nieuwkomers

Eind februari hebben we vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de toenemende taal- en huisvestingachterstanden bij statushouders. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente in de actiemodus zit. Dat betekent: extra inzet op het bieden van taalles en begeleiding naar werk, als ook de begeleiding van statushouders naar een passende woning binnen een redelijke termijn.

In de coronacrisis zijn er groepen in onze samenleving die éxtra geraakt worden, zoals statushouders. D66 wil, juist in deze tijd, dat er extra wordt ingezet op het voorkomen van kansenongelijkheid. Expliciete inzet van de gemeente op taalles en het begeleiden naar werk is daarvoor noodzakelijk, evenals het snel doorstromen van een asielzoekerscentrum naar een woning.

Extra inzet op taallessen en begeleiding naar werk
De gemeente start binnenkort met een pilot voor de inburgeraars die onder de huidige wetgeving vallen. Zij worden dan actief begeleid naar werk in combinatie met aanvullende taallessen. Als klassikale inburgeringsonderwijs (nog) niet mogelijk is, worden de inburgeraars actief benaderd en krijgen zij taallessen via het Bossche Taalnetwerk aangeboden. Daarnaast wordt aandacht gevraagd bij de provincie en het rijk voor extra middelen voor het inburgeringsonderwijs in coronatijd.

Passende woonruimte
Uit de beantwoording blijkt verder dat de achterstand op het huisvesten van statushouders grotendeels is weggewerkt. Daar is samen met de woningcorporaties op ingezet. De inzet blijft erop gericht om elke statushouder binnen een redelijke termijn van een passende woning te voorzien.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “De gemeente heeft benadrukt dat ze net als wij het belang van taal volledig onderschrijven. Door de Nederlandse taal te leren, vergroten inburgeraars hun kans op werk. En door te werken, burgeren zij in. Zo voorkomen we kansenongelijkheid en stimuleren we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We zijn blij dat de gemeente het belang van taal niet alleen onderschrijft, maar ook gerichte acties onderneemt. We blijven dit uiteraard nadrukkelijk volgen!”

De volledige beantwoording van onze schriftelijke vragen door het college vind je hier.