Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 mei 2012

Motie "Convenant gemeente, onderwijs en werkgevers over arbeidsplaatsen onderkant arbeidsmarkt"

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag  8 mei 2012,
betreffende raadsvoorstel Vaststellen Jaarverslag 2011;overwegende dat

  • in het jaarverslag op diverse plaatsen wordt aangegeven dat het realiseren van banen voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt moeizaam verloopt;
  • Brabantse werkgevers in principe een positieve houding hebben ten opzichte van het creëren van werkplekken voor langdurig werkloze medewerkers;
  • het te verwachten is dat er minder tot geen overheidsbudget meer is voor het werven van arbeidsplaatsen voor deze doelgroep, dan wel begeleiden van moeilijk plaatsbare mensen op de arbeidsplaats;
  • dat het in de nabije toekomst noodzakelijk zal zijn al het arbeidspotentieel te benutten, gezien de verhouding beroepsbevolking en niet-werkenden;

spreekt uit dat

  • het college er nog niet voldoende in is geslaagd de werkgevers te bewegen tot het creëren van meer arbeidsplaatsen aan de onderkant;
  • scholingsinstituten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de juiste match van het arbeidsaanbod met de beschikbare arbeidsplaatsen;
  • dat op andere terreinen zoals bij energiebesparing (BEC) de resultaten van het afsluiten van een convenant behoorlijk succesvol zijn;

verzoekt het college

  • het komende jaar met de regionale werkgevers en onderwijsinstellingen een convenant af te sluiten over het opnemen van meer arbeidsplaatsen voor mensen die werken naar vermogen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Fracties:PvdABosch BelangD66