Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bestuursprofiel

Als afdelingsbestuurder draag je op een mooie manier bij aan de groei en bloei van D66 in onze gemeente. Je bent betrokken bij inhoud, campagne en de mensen in de afdeling en ondersteunt het politieke werk van de fractie, wethouder en vrijwilligers. Met elkaar willen we zoveel mogelijk talent en energie benutten van alle mensen van D66!

Het afdelingsbestuur van D66 ‘s-Hertogenbosch heeft dan ook vooral een faciliterende rol: zorgen voor een soepel lopende afdeling, genoeg vrijwilligers die onze ambassadeurs zijn en goede interne processen om tot verkiezingsprogramma’s en kandidaten te komen.

Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken maar vervult ook taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. 

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Organiseren van minimaal twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) per jaar en bijbehorende jaarstukken.
 • Het voordragen van een (permanente) programmacommissie voor het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de afdeling.
 • Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie.
 • Onderhouden van contacten met de gemeenteraadsfractie.
 • Proactief betrekken van (nieuwe) leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten.
 • Werven van nieuwe leden en proactief scouten van potentiële D66-vertegenwoordigers en bestuurders.
 • Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen.
 • Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen.
 • Vertegenwoordigen van de afdeling en D66 binnen en buiten de partij.
 • Enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

De competenties zijn ontleend aan het document ‘Bouwstenen voor D66 profielen’, een uitgave van  het Landelijk Bureau uit september 2014.

Naast individuele kwaliteiten op het gebied van kennis en vaardigheden is het belangrijk om een sterk team samen te stellen. We streven daarbij naar diversiteit in leeftijd, sekse, etnische achtergrond en maatschappelijke achtergrond.

Gepubliceerd op 24-09-2015 - Laatst gewijzigd op 23-04-2019