Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Discussienota “Schoolverzuim”

Discussienotitie “schoolverzuim”

Naar aanleiding van de rapportage over schoolverzuim 2011-2012 een reflectie en een vooruitblik.

Eerst een welgemeend compliment: ’s-Hertogenbosch doet het relatief goed in vergelijking met andere steden met betrekking tot het schoolverzuim. ’s-Hertogenbosch kent een laag schoolverzuim.

Decentralisatie jeugdzorg
Maar wat kan er nog beter, zeker met het oog op de toekomst waar steeds meer taken naar gemeenten gaan? We kunnen stellen dat de gemeente actief optreedt, graag zouden wij nog willen kijken of er meer mogelijkheden zijn om de vinger aan de pols te houden. We weten dat schoolverzuim zowel een risicofactor is voor o.a. voortijdig schoolverlaten als ook een indicator voor verdere problemen. Het lijkt te helpen als de gemeente actief optreedt. Graag zouden wij willen bekijken of er al stappen ondernomen worden om de opsporing van schoolverzuim in ’s-Hertogenbosch op enige wijze te vervlechten is met de decentralisatie van de jeugdzorg, om zo in de preventieve sfeer optimaler te kunnen presteren.

Ouderbetrokkenheid
Ook lijkt ons ouderbetrokkenheid een belangrijk instrument waar nog winst te behalen valt t.a.v. schoolverzuim. Onze fractie ontvangt geluiden dat ouders vaak nog worden toegesproken, daar waar zij meer als partner gezien willen worden in het proces om schoolverzuim bij hun kind tegen te gaan. Uiteraard zien wij hier ook de lastige situatie waar o.a. de leerplichtambtenaar zich in bevindt, aangezien docenten, mentoren, leerplichtambtenaren etc. ook vaak te maken heeft met ouders die weldegelijk meer dader zijn dan slachtoffer.

Vroege interventie
Misschien heel gewaagd, maar we zouden graag een discussie willen of het mogelijk zou zijn om jongeren hulp te bieden zonder noodzaak van een diagnose, hulp kan sneller worden ingezet en mogelijk minder duur en minder stigmatiserend, maar komt ook tegemoet aan nieuwe inzichten in de wetenschap, dat d.m.v. vroege interventie problemen kunnen worden voorkomen.

Tot slot constateren wij dat er op tal van manieren met jongeren gewerkt wordt in de stad en daarbij soms op schoolverzuim gestuit wordt zoals bijvoorbeeld bij de straatcoach. Er vindt dan echter geen contact plaats met bv. de leerplichtambtenaar.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan de commissie:

1. Wat vindt u van het idee om het bestrijden van schoolverzuim een rol te geven in de preventieve sfeer van de jeugdzorg waar het gaat om vroegtijdig opsporen van mogelijke problemen?

2. Hoe kijkt u aan tegen de rol van de ouder bij het bestrijden van schoolverzuim?

3. Ziet u mogelijkheden om jongeren sneller hulp te bieden en zo vroeger te kunnen interveniëren?

4. Wat vindt u van het idee om met name ‘jongerenwerkers’ (in de breedste zin van het woord) in de gelegenheid moeten worden gesteld om verzuim te melden bij bv. het digitaal verzuimloket?

Gepubliceerd op 03-07-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018