Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Discussienotitie “Free WiFi”

Inleiding

“In steeds meer steden in het buitenland kom ik bordjes tegen in de trant van “Free WiFizone”. Steden die interessant willen zijn en blijven voor toeristen kunnen volgens mij niet  achterblijven. Een paar weken geleden was ik bv. op Madeira. Op veel toeristisch interessante punten, zoals het centrum van Funchal is gratis WiFi beschikbaar. Eén keer aanmelden en waar je ook kwam, overal meteen verbinding. Nog gebruiksvriendelijk ook  dus. Zo niet Den Bosch. Geen spoor van een plan in deze richting.” Tot zover een citaat uit een door Ad van der Laan uit onze gemeente ingezonden bericht in het Brabants Dagblad van 02 juni 2012. 
De indieners van deze discussienotitie hebben middels een quick- scan vastgesteld dat een aantal steden zoals: Leiden, Rotterdam en Heerlen al Free WiFi in hun binnenstad aanbieden en dat een groeiend aantal steden de visie om deze services aan hun binnenstadbezoekers te bieden onderschrijven en willen realiseren. In o.a. Eindhoven, Tilburg, Groningen, Alkmaar en Maastricht is dit het geval.    De gemeente Doetinchem wil gratis WiFi als dienstverlening in het stadscentrum realiseren als ondersteuning aan het “Nieuwe Winkelen” en in de gemeente Veenendaal is deze service aan het winkelend publiek al operationeel. 

Situatie in ’s-Hertogenbosch

Onze gemeente heeft zowel in 2010 als 2011 de titel Meest gastvrije Stad gewonnen en staat op de 6 de plek van Nederland qua bezoekers aantallen. We willen deze positie uiteraard behouden en verder versterken.    Bij de visie en de uitwerking in plannen om dit te realiseren, moeten naar onze mening  bezoekers aan de binnenstad en uiteraard de eigen inwoners centraal staan.  Daarbij dienen  begrippen als informeren, innoveren en faciliteren kernwaarden te zijn.    Bovenstaande visie en ambitie zijn onlangs nog uitstekend verwoord in het Raadsvoorstel “Bezoekerscentrum”, waarover de raad inmiddels een besluit heeft genomen. De indieners van deze discussienotitie hebben de gedachte om ook in onze binnenstad tot het aanbieden van “Free WiFi” te komen besproken met een vertegenwoordiger van de Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch en met de directie van VVV Noord-Oost Brabant. 
De Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch gaf aan dat dit zeker past in hun ambities op het gebied van het “Nieuwe Winkelen” waarvoor inmiddels een concrete pilot  in voorbereiding is.    Ook tijdens het gesprek met de VVV Noord-Oost Brabant werd nadrukkelijk aangegeven dat de mogelijkheid om “Free WiFi” aan de bezoekers van de binnenstad aan te bieden geheel in  lijn ligt met de ambitie om de (toeristische) bezoeker verder te faciliteren. Het zou perfect aansluiten bij de in productie zijnde gratis “VVV-app” die in september beschikbaar komt.    Beide partijen gaven bovendien aan graag bereid te zijn om hun medewerking en ondersteuning te willen geven bij het realiseren van “Free WiFi” in de binnenstad van onze gemeente. 
Rosmalens Belang en D66 pleiten voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een “Free Wifi-netwerk”in de binnenstad. De gedachte gaan daarbij uit naar een Wifinetwerk dat niet concurreert met bestaande commerciële Wifi-netwerken, zoals KPN hotspot. Dat kan door de beschikbaarheidduur en mogelijkheden van zo’n te realiseren netwerk te begrenzen.    In zo’n haalbaarheidsonderzoek moet worden meegenomen wat de totale investering is en wat de jaarlijkse exploitatiekosten zijn. Tegelijk moet helder worden in hoeverre derden willen bijdragen aan zo’n “Free Wifi-netwerk”.  

Vragen aan de commissie

  1. Bent u het met D66 en Rosmalens Belang eens dat “Free WiFi”in de binnenstad een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verder versterken en uitbouwen van de toeristische- en economische ambities van onze gemeente?
  2. Bent u met D66 en Rosmalens Belang van mening dat naast de gemeente ook de Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch en de VVV Noord-Oost Brabant belang hebben bij het optimaal faciliteren van de bezoekers aan de binnenstad?
  3. Bent u met D66 en Rosmalens Belang van mening het College te verzoeken een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijkheden om een “Free WiFinetwerk” te realiseren voor de binnenstad?
  4. Bent u met D66 en Rosmalens Belang van mening dat de eindrapportage van dit onderzoek uiterlijk eind 1ste kwartaal 2013 voor de raad beschikbaar moet zijn?


Namens de fracties van D66 en Rosmalens Belang, Jan Smit     en    Antoon de Groot

Gepubliceerd op 16-09-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018