Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Discussienotitie Ideeënbus

anleiding

Onderstaande discussienotitie is geschreven naar aanleiding van deervaringen van Rob van den Bosch. Hij is niet te spreken over de manierwaarop wordt omgegaan met ideeën van burgers. D66 wil met dezediscussienotitie betere en hardere afspraken hierover maken.

Discussienotitie ideeënbus

Inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en bestuur van onze stad betrekken. Daarvoor staat niet alleen D66, maar ook vele andere partijen in de raad. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het bestuursakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA, Rosmalens Belang en CDA. Daarin staat: “Het college geeft gezicht aan een open omgang met bewoners en sturen op een gemeentelijke organisatie die ‘Ja,…’ als uitgangspunt kent. Onze uitdaging is om het beste uit burgers naar boven te halen. Wij willen dat de inwoners zich uitgedaagd voelen om bij te dragen aan de leefbaarheid en ontwikkeling van hun gemeente.”
Wie zich echter uitgedaagd voelt en met een eigen idee/plan komt, krijgt niet vanzelfsprekend een warm onthaal. De manier waarop een idee wordt ontvangen, verschilt van afdeling tot afdeling en is doorgaans erg ad hoc. Soms wordt een idee omarmd door een enthousiaste ambtenaar/afdeling, soms verdwijnt een idee in een la. Navraag in de organisatie leert dat er ook geen centrale registratie plaatsheeft. Ook is er geen centrale aanpak/beleid over de afwikkeling van ingebrachte ideeën.
D66 pleit voor een heldere eenduidige gemeentelijke werkwijze bij de afwikkeling van ideeën. Bij deze werkwijze krijgt iedere inzender van een idee, binnen een redelijke termijn een uitnodiging voor een persoonlijke toelichting. Hij ontvangt vervolgens een schriftelijk verslag hiervan. Op regelmatige basis wordt de raad geïnformeerd over alle ingediende ideeën, het ambtelijke advies en de eventuele verdere afwikkeling.
Een goede volgende stap is de invoering van een digitale Bossche ideeënbus. Iedereen met een plan of voorstel kan daarop terecht. Ingebrachte ideeën worden op deze website gepubliceerd evenals het ambtelijke advies. Vervolgens kan iedere Bosschenaar op dit idee stemmen. Als er 100 positieve stemmen op een idee zijn uitgebracht,helpen ambtenaren de initiatiefnemer om indien gewenst het idee om te zetten in een burgerinitiatief.

Discussievragen


1. Herkennen andere partijen zich ook in het beeld dat ideeën van bewoners/bedrijven vaak verstikt raken in de ambtelijke organisatie?
2. In hoeverre is een eenduidig beleid voor ingebrachte ideeën noodzakelijk en waaruit moet dat minimaal bestaan?
3. Hoe denkt iedere partij over de invoering van een digitale Bossche ideeënbus?
Met vriendelijke groet,
Jan SmitFractievoorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch

Gepubliceerd op 12-09-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018