Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Discussienotitie “Openbaarheid informatiebijeenkomsten”

Al enige jaren is de informatiebijeenkomst in gebruik zoals we die kennen met deze vorm en organisatie. Start lag in 2006 en inmiddels zijn vorm en organisatie uitgekristalliseerd, verankerd in het raadswerk en ook neergelegd in het Reglement van Orde/commissiestatuut. Hieronder artikel 18 waarin dit verder is ingevuld.
Artikel 18: Informatiebijeenkomst
1. De commissie kan zich door het college in een informatiebijeenkomst laten informeren over een onderwerp dattot het werkterrein van de commissie hoort en van belang is voor een lopend proces van besluitvorming van deraad.
2. Een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op verzoek van de commissie of op uitnodiging van hetcollege.
3. Een uitnodiging van het college voor een informatiebijeenkomst wordt ter besluitvorming voorgelegd aan decommissie.
4. Een informatiebijeenkomst is voor de leden van de adviescommissie tot wiens terrein het onderwerp hoort.Leden van de raad en commissieleden niet-raadsleden van andere commissies hebben ook toegang tot debijeenkomsten.
5. Het college wijst ambtelijke medewerkers aan die bij de informatiebijeenkomst aanwezig kunnen zijn. Externenzijn alleen aanwezig wanneer zij een rol hebben in de informatieverstrekking.
6. De informatiebijeenkomst is niet openbaar. Van de informatiebijeenkomst wordt geen verslag gemaakt.
7. De bijeenkomst staat onder technische leiding van de voorzitter van de commissie.
8. De planning van een informatiebijeenkomst vindt plaats in overleg met de voorzitter en de secretaris van decommissie.
De informatiebijeenkomsten hebben duidelijk hun nut bewezen. Toch ontstaat bij iedere bijeenkomst weer discussie over de openbaarheid. Artikel 18 lid 4 staat openbaarheid per definitie niet toe. Het is vooral de vraag of dit automatisme geen bijstelling behoeft, gelet op de toenemende publieke druk voor meer transparantie in het openbaar bestuur.
Natuurlijk heeft het niet-openbare karakter van informatiebijeenkomsten voordelen. Er kan vrijelijk in een informele sfeer gediscussieerd worden. Het makkelijker uitwisselen van informatie kan de kwaliteit ervan versterken. Dit hoeft natuurlijk niet altijd. Veelal is de aard van de informatie zeer technisch en erg beleidsarm.
Een belangrijke gedachte achter het niet-openbare karakter vaninformatiebijeenkomsten is de positie van ambtenaren. Doel is hen buiten de politieke discussie te houden. Hier valt zeker wat voor te zeggen. Maar als de informatie meer technisch en feitelijk van aard is, is dit argument minder valide.
Graag wil de D66-fractie met u van gedachte wisselen over de volgende vragen:
vraag 1Nu zijn informatiebijeenkomsten automatisch niet-openbaar. Moet dit automatisme niet worden ingeruild voor maatwerk waarbij specifiek naar de inhoud van iedere informatiebijeenkomst wordt gekeken?
vraag 2Informatiebijeenkomsten richten zich doorgaans op één commissie. De commissie kan nu zelf niet beslissen over het wel of niet openbare karakter van een informatiebijeenkomst. Moet hierin geen verandering komen door de commissie zelf het besluit te laten nemen over mate van openbaarheid?
vraag 3Bent u het eens dat het bestaande Reglement van Orde hierop moet worden aangepast?

Gepubliceerd op 02-05-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018